WinSetupFromUSB

WinSetupFromUSB là tập hợp các công cụ liên quan đến việc tạo khởi động cho ổ USB. WinSetupFromUSB với chức năng chính là tạo ổ USB khởi động và thực hiện cài đặt Windows XP/2000/2003. WinSetupFromUSB hỗ trợ ổ USB Flash (removable), USB HDD (fixed) và không yêu cầu ổ USB đặc biệt.

Với việc sử dụng GRUB4DOS để quản lý menu khởi động, có thể tạo multiboot cho ổ USB với các lựa chọn sau:

  • Thêm lựa chọn khởi động với các đĩa PE 1.6 như UBCD4Win, BartPE, WinBuilder.
  • Thêm lựa chọn khởi động với đĩa cài Vista, các đĩa dạng WinPE 2.x như Active Boot Disk V3, V4.
  • Thêm lựa chọn khởi động với đĩa sử dụng syslinux như đĩa công cụ Ultimate Boot CD.

Ngoài ra, WinSetupFromUSB còn bao gồm thêm 2 công cụ độc lập là HP USB Disk Storage Format và PeToUSB được sử dụng để format cho ổ USB.

WinSetupFromUSB

Hướng dẫn

Download WinSetupFromUSB về rồi chạy lên

1. Tạo boot Hiren

Chọn như hình, sau đó browse Hiren ISO File ở mục thứ 4. Xong rồi bấm GO

Bm YES

Bấm YES

Bm YES

Bấm YES

Vui lng ch. Nhanh hay chm l  dung lng file ISO v tc  ghi ca USB

Vui lòng chờ. Nhanh hay chậm là ở dung lượng file ISO và tốc độ ghi của USB

 xong Hiren.

Đã xong Hiren.

2. Tạo boot Windows 7

Chn nh hnh ri bm GO

Chọn như hình rồi bấm GO

Link download : http://www.winsetupfromusb.com/download/winsetupfromusb-1-3-exe

Trả lời