WinMend Auto Shutdown

WinMend Auto Shutdown là một tiện ích phần mềm miễn phí mà có thể tắt máy tính tự động của bạn. Với các thiết lập đơn giản, nó có thể tắt, hibernate, stand by hay log off máy tính khi tại một thời gian dự kiến.

Tính năng chính của WinMend Auto Shutdown:

  • Có một màn hình đếm ngược 30 giây trước khi máy tính tự động tắt, vì vậy bạn có thể hủy bỏ hoặc thay đổi hoạt động theo thời gian.
  • Dựa trên các thiết lập của người sử dụng, nó có thể được đưa ra tự động tại Windows khởi động để thực hiện nhiệm vụ được thiết lập bởi người sử dụng.
  • Khi tắt máy tự động được thiết lập, nó sẽ được giảm thiểu đến thanh tác vụ.

Link download : http://www.winmend.com/pad/download/WinMend-Auto-Shutdown.exe

Trả lời