VaultletSuite 2 Go for Linux

Nếu cả hai người dùng đang sử dụng tài khoản VaultletMail, tin nhắn qua email sẽ được mã hóa trong quá trình truyền tải đầy đủ. Nếu bạn muốn gửi email cho một người khác, mà người đó lại sử dụng một dịch vụ email khác nhau, bạn có thể sử dụng hệ thống SpecialDelivery của VaultletMail.

SpecialDelivery cho phép bạn tạo ra một cụm từ mật khẩu an toàn, mà có thể được sử dụng để giải mã tất cả các email trong tương lai được gửi từ tài khoản VaultletMail của bạn.

VaultletMail cung cấp rất nhiều kiểm soát. Nó có thể ngăn chặn người nhận chuyển tiếp, sao chép, in ấn hoặc trích dẫn các email cụ thể. Nó có thể thiết lập một thời gian hết hạn, sau đó tin nhắn sẽ tự hủy từ VaultletMail trong hộp thư đến của người nhận. Bạn thậm chí có thể gửi tin nhắn từ một địa chỉ email nặc danh ở bất cứ khi nào bạn muốn.

VaultletSuite 2 Go for Mac

Theo XHTT

Link download : https://www.vaultletsoft.com/downloads/vs2go_linux

Trả lời