Unpack Monitor

Unpack Monitor là một ứng dụng nhỏ, được thiết kế đặc biệt để quét các thư mục nhất định và giải nén file rar. Unpack Monitor quét thư mục với khoảng thời gian nhất định. Có thể xóa các tập tin rar khi thực hiện giải nén cũng là một tính năng của Unpack Monitor.

 

Unpack Monitor theo dõi các thư mục mà bạn đã chọn, và giải nén vào một thư mục giải nén được lựa chọn. Vì vậy, không giải nén khi bạn có thời gian, chỉ cần bắt đầu chương trình, và khi bạn trở lại, tất cả các tập tin đã được giải nén, và sẵn sàng sử dụng.

Link download : http://www.lord-dinirex.dk/UnpackMonitor/UnpackMonitor.rar

Trả lời