TweakNow SecureDelete

Nếu bạn muốn xóa vĩnh viễn tất cả các tập tin, tất cả bạn phải làm là ghi dữ liệu mới tại cùng một vị trí của tập tin bạn muốn xóa.

TweakNow SecureDelete

Đây là cách mà một chương trình xóa an toàn làm việc. Hiện nay một số thuật toán có thể được sử dụng để ghi đè lên các tập tin bị xóa một cách an toàn.

TweakNow SecureDelete là công cụ hữu ích được thiết kế để giúp bạn xóa vĩnh viễn các tập tin và thư mục từ ổ cứng. Ứng dụng này hỗ trợ hai thuật toán được sử dụng phổ biến nhất: Gutmann và DOD 5220.22M.

Thêm vào đó, chương trình cũng hỗ trợ ghi đè tập tin bị xóa bằng cách sử dụng một loạt ký tự ngẫu nhiên nhiều lần. Phương pháp này có thể kém an toàn hơn, nhưng nhanh hơn so với hai phương pháp khác và vẫn an toàn hơn phương pháp xóa của Windows.

Link download : http://tweaknow.com/download/SecureDelete.exe

Trả lời