Tuyển tập và phân loại đề thi thử Đại học môn Hóa

A- HOÁ ĐẠI CƯƠNG – HOÁ VÔ CƠ PHẦN LỚP 10

1- Cấu tạo nguyên tử – Định luật tuần hoàn – Liên kết hoá học

Câu 1: Trong 20 nguyên tố đầu tiên của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, số nguyên tố có nguyên tử với hai electron độc thân ở trạng thái cơ bản là:

A. 1.                             B. 3.                            C. 2.                          D. 4.

Câu 2: Cho các nguyên tố: X(Z = 19); Y(Z = 37); R(Z = 20); T(Z = 12). Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần từ trái sang phải:

A. T, X, R, Y.                 B. T, R, X, Y.                C. Y, X, R, T.               D. Y, R, X, T

Câu 3: Cho các nguyên tố M (Z =11), X (Z = 8), Y (Z = 9), R (Z = 12). Bán kính ion M+, X2-, Y, R2+ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là

A. M+, Y, R2+, X2-        B. R2+, M+, Y, X2-        C. X2-, Y, M+, R2+       D. R2+, M+, X2-, Y

Câu 4: Dãy nào sau đây xếp theo chiều tăng dần bán kính của các ion?

A. Al3+ , Mg2+, Na+ , F , O2-.                   B. Na+, O2-, Al3+ ,F, Mg2+.

C. O2-, F, Na+, Mg2+, Al3+.                      D. F, Na+, O2-, Mg2+, Al3.

Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) là 52; trong đó tổng số hạt không mang điện gấp 1,059 lần hạt mang điện dương. R là

A.35Cl                          B. 37Cl                          C.27Al                         D. 35K

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang11/04/tuyen-tap-phan-loai-thi-thu-dai-hoc-mon-hoa.pdf

Trả lời