Tag Archives: văn bản pháp luật

Quyết định 45/2014/QĐ-TTg

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ khoa học và công nghệ

Quyết định 48/2014/QĐ-TTg

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền trung được ban hành ngày 28 tháng 08 năm 2014. Quyết định này chính

Công văn 3648/BHXH-BT

Download.com.vn xin giới thiệu Công văn số 3648/BHXH_BT về việc hướng dẫn tham gia BHYT và mức ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên được ban hành ngày 30 tháng 09 năm 2014.

Kính

Nghị định 91/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế được Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2014.

NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT …

Thông tư số 27/2014/TT-NHNN

THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 16/2010/TT-NHNN NGÀY 25/6/2010 VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2010/NĐ-CP NGÀY 12/02/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG

Căn cứ

Thông tư số 134/2014/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MÁY MÓC, THIẾT BỊ NHẬP KHẨU ĐỂ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Căn cứ

Thông tư số 103/2014/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư số 103/2014/TT-BTC về việc Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Thông

Thông tư số 126/2014/TT-BTC

Thông tư 126/2014/TT-BTC hướng dẫn mới về việc kê khai, thu nộp tiền thuế, tiền phạt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/10/2014.

Theo đó, quy định chi tiết hơn về trình …

Thông tư 111/2014/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư số 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất xuất khẩu cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC chính thức có

Quyết định 7896/QĐ-BCT

Quyết định 7896/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương được ban hành ngày 05 tháng 09 năm 2014 về áp dụng biện pháp chống bán phá giá  đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội chính thức có hiệu

Quyết định 1261/QĐ-LĐTBXH

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH về việc quy định về nội dung và mức chi tiêu của quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam được ban hành ngày 3 tháng 10 năm 2014.

Chi tiết Quy định

Quyết định số 2006/QĐ-TTG

Quyết định số 2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng. 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng
——————– 

Thông tư số 28/2011/TT-BTC

Thông tư số 28/2011/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính Phủ.

THÔNG TƯ
Hướng dẫn

Thông tư 07/2013/TT-BTC

Thông tư 07/2013/TT-BTC về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

THÔNG TƯ
BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ

Quyết định số 59/2009/QĐ-TTG

Quyết định số 59/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH
Quy định

Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12

LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA
CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được

Quyết định số 1709/QĐ-TTG

Quyết định số 1709/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam nghỉ hưu.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên

Quyết định số 1708/QĐ-TTG

Quyết định số 1708/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm ông Tạ Quang Bửu giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12

LUẬT
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội

Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị