Tag Archives: văn bản pháp luật

Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014.

Biểu mẫu ban hành

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng được Quốc hội ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2013.

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

Thông tư 64/2013/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2013.

THÔNG TƯ

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2013.

NGHỊ ĐỊNH

QUY

Thông tư 18/2014/TT-BXD

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 18/2014/TT-BXD sửa đổi  Thông tư 02/2013/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà

Nghị đính số 63/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được ban hành ngày 26 tháng 06 năm 2014.

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH

Luật số: 58/2010/QH12

Download.com.vn xin giới thiệu Luật công chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01

Quyết định 2815/QĐ-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định 2815/QĐ-BTC năm 2014 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2014.

Thủ tục

Thông tư 16/2014/TT-BTTTT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2014 và có hiệu

Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư 36/2014/TT-BYT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 36/2014/TT-BYT bổ sung bệnh Bụi phổi-Than nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 14

Nghị định 112/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền được Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng

Thông tư 32/2014/TT-NHNN

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 32/2014/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 11/2013/TT-NHNN về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2014

Thông tư số 119/2014/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC, Thông tư 85/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính

Thông tư số 119/2014/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC, Thông tư 85/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính

Thông tư 35/2014/TT-NHNN

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 35/2014/TT-NHNN quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014.

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH PHÍ RÚT TIỀN

Thông tư 17/2014/TT-BXD

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 17/2014/TT-BXD sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-BXD và Thông tư 18/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo  Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Thông tư 33/2014/TT-NHNN

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 33/2014/TT-NHNN về trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 20 tháng 11

Thông tư 111/2013/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 08 năm 2013.

 THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT

Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn