Tag Archives: văn bản pháp luật

Nghị định 103/2012/NĐ-CP

VnDoc.com xin giới thiệu Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan,

Thông tư số 39/2014/TT-BTC

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Một số biểu mẫu

Nghị định số 86/2014/NĐ-CP

VnDoc.com xin giới thiệu Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 02 năm 2014.

NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN …

Nghị định 49/2013/NĐ-CP

Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương.

 NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25

Luật số 10/2012/QH13

Luật số 10/2012/QH13: Bộ Luật Lao động sửa đổi bổ sung.

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo

Luật hình sự số 37/2009/QH12

 

LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết

Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 09/2014/TT-BTTTT về quy định chi tiết hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông ban

Thông tư 166/2013/TT-BTC

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế được ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2013.

Một số biểu mẫu ban hành kèm 

Luật số 25/2008/QH12

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 25/2008/QH12 quy định về Bảo hiểm y tế được Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2008.

 LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ

Công văn 17709/BTC-TCT

Download.com.vn xin giới thiệu Công văn 17709/BTC-TCT năm 2014 về áp dụng thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/01/2015 đối với một số mặt hàng do Bộ Tài chính ban hành ngày 04 tháng 12 năm 2014.

Kính gửi:

Luật số 71/2014/QH13

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 71/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội ban hành ngày 26

Quyết định 1314/QĐ-BHXH

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định 1314/QĐ-BHXH năm 2014 về mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 02 tháng 12 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH

Nghị định 113/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế pháp luật được Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2015

Quyết định 1313/QĐ-BHXH

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định 1313/QĐ-BHXH năm 2014 ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 02 tháng 12 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU THẺ

Công văn 17526/BTC-TCT

Download.com.vn xin giới thiệu Công văn 17526/BTC-TCT năm 2014 thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế do Bộ Tài chính ban hành ngày 01 tháng 12 năm 2014.

Kính gửi: – UBND …

Thông tư 11/2014/TT-BNV

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 11/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 09 tháng

Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

THÔNG …

Thông tư 155/2014/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 155/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định

Nghị định 81/2013/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính được Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 07 năm 2013.

 NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được ban hành ngày 26 tháng 06 năm 2014.

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH