Tổng hợp các phương pháp giải phương trình và hệ phương trình môn Toán

Mục lục

Lời nói đầu ……………………………………………………………………………………………………………………… 6

Các thành viên tham gia chuyên đề ……………………………………………………………………………………….. 8

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH HỮU TỈ 10

Phương trình bậc ba ……………………………………………………………………………………………………….. 10

Phương trình bậc bốn ……………………………………………………………………………………………………….16

Phương trình dạng phân thức ………………………………………………………………………………………………23

Xây dựng phương trình hữu tỉ …………………………………………………………………………………………….. 27

Một số phương trình bậc cao ……………………………………………………………………………………………… 29

2. PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH CÓ THAM SỐ 32

Phương pháp sử dụng đạo hàm …………………………………………………………………………………………..32

Phương pháp dùng định lý Lagrange – Rolle ……………………………………………………………………………42

Phương pháp dùng điều kiện cần và đủ ……………………………………………………………………………….. 46

Phương pháp ứng dụng hình học giải tích và hình học phẳng………………………………………………………55

Hình học không gian và việc khảo sát hệ phương trình ba ẩn…………………………………………………….. 76

Một số bài phương trình, hệ phương trình có tham số trong các kì thi Olympic ………………………………81

3. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH 93

Phương pháp đặt ẩn phụ …………………………………………………………………………………………………. 93

Một số cách đặt ẩn phụ cơ bản ………………………………………………………………………………………… 93

Đặt ẩn phụ đưa về phương trình tích ………………………………………………………………………………….. 94

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

 

 

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang11/04/phuong-trinh-he-phuong-trinh.pdf

Trả lời