Tờ khai đăng ký khai tử

Dowwnload.com.vn xin giới thiệu mẫu Tờ khai đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-****———-

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người khai: ………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: ………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: …………………………………………………………………………..

Quan hệ với người đã chết: ………………………………………………………………………..

Đề nghị đăng ký khai tử và xoá đăng ký thường trú cho người có tên dưới đây:………

Đúng hạn: …………………………………….. Quá hạn: ……………………………………………

Họ và tên: ………………………………………………………..Giới tính: …………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………….

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc: …………………………………….. Quốc tịch: …………………………………………….

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết: ……………………………………………….

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu: …………………………………………………………………………….

Đã chết vào lúc: ……….….. giờ …….……. phút, ngày ……….. tháng …..…. năm

Nơi chết: …………………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân chết: ………………………………………………………………………………………

Đề nghị đăng ký khai tử và xoá đăng ký thường trú tại: ngày ……… tháng ………. năm

Cử người có họ và tên dưới đây làm chủ hộ: …………………………………………………….

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị………………………………………………………………… đăng ký.
Làm tại:………………………. ngày ……… tháng ………. năm

    Xác nhận của UBND cấp xã                                                                Người khai                                         
nơi đăng ký khai tử và xoá đăng ký
               thường trú (1)                                                       

…………………………………………..

…………………………………………..

Ngày …….. tháng ….…năm …….    

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN                            

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang10/24/Don_Xin_Nghi_Viec_Rieng.pdf

Trả lời