Tài liệu tự học llustrator CS6

Tài liệu tự học llustrator CS6

Phần 1 – Các kiến thức cơ bản ……………………………………………………………………………………. 5

Bài 1 – Giao diện làm việc…………………………………………………………………………………………… 5

1. Không gian làm việc ………………………………………………………………………………………………. 5

2. Các Panel …………………………………………………………………………………………………………… 8

3. Panel Tools ………………………………………………………………………………………………………… 13

4. Preferences và Presets …………………………………………………………………………………………. 23

5. Undo và Automation …………………………………………………………………………………………….. 26

Bài 2 – Làm việc với File ………………………………………………………………………………………….. 31

1. Tạo File mới ………………………………………………………………………………………………………. 31

2. Nhiều Artboard ……………………………………………………………………………………………………. 37

3. Lưu và xuất các File …………………………………………………………………………………………….. 41

4. Mở các File ……………………………………………………………………………………………………….. 44

5. Thêm ảnh vào Illustrator ………………………………………………………………………………………… 44

6. Di chuyển xung quanh Workspace ………………………………………………………………………….. 46

7. Sử dụng Adobe Bdidge ………………………………………………………………………………………… 53

Bài 3 – Vẽ, chỉnh sửa các đường và hình dạng ……………………………………………………………… 54

1. Các công cụ Shape …………………………………………………………………………………………….. 54

2. Các công cụ Line Segment …………………………………………………………………………………… 64

3. Chỉnh sửa các đường và hình dạng ………………………………………………………………………… 71

4. Các công cụ cắt ………………………………………………………………………………………………… 76

Bài 4 – Làm việc với các vùng chọn……………………………………………………………………………. 79

1. Công cụ Selection ……………………………………………………………………………………………… 79

2. Công cụ Direct Selection ……………………………………………………………………………………… 80

3. Công cụ Group Selection ……………………………………………………………………………………… 81

4. Công cụ Magic wand ………………………………………………………………………………………….. 82

5. Công cụ Lasso …………………………………………………………………………………………………. 84

6. Công cụ Eyedropper …………………………………………………………………………………………… 84

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

 

Link download : http://cdn06.rada.vn/data/file/2014/Thang10/18/tu_hoc_llustrator_cs6.pdf

Trả lời