10:12 sáng - Thứ Năm 25 Tháng Năm, 2017

Thống kê II

Giáo trình cung cấp các kiến thức về thống kê và sử dụng phần mềm SPSS trong công tác thống kê.

Chương 1: Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu định lượng
Chương 2: Quản lý số liệu
Chương 3: Phân tích thống kê mô tả
Chương 4: Kế hoạch phân tích số liệu – Thống kê suy luận
Chương 5: Tính cỡ mẫu
Chương 6: Nhiễu và sự điều chỉnh

Link download : http://download2.rada.vn/Data/Soft/2009/01/20/SPSS.pdf