Thống kê II

Giáo trình cung cấp các kiến thức về thống kê và sử dụng phần mềm SPSS trong công tác thống kê.

Chương 1: Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu định lượng
Chương 2: Quản lý số liệu
Chương 3: Phân tích thống kê mô tả
Chương 4: Kế hoạch phân tích số liệu – Thống kê suy luận
Chương 5: Tính cỡ mẫu
Chương 6: Nhiễu và sự điều chỉnh

Link download : http://download2.rada.vn/Data/Soft/2009/01/20/SPSS.pdf

Trả lời