Thông tư 07/2013/TT-BTC

Thông tư 07/2013/TT-BTC về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

THÔNG TƯ
BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

Trên cơ sở thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2013.

Điều 3. Tránh nhiệm thi hành

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
– VP Quốc hội, VP Tổng Bí thư;
– VPTW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước;
– HĐND,UBND, Sở Tài chính, Kho bạc NN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Toà án NDTC, Viện kiểm sát NDTC;
– Cơ quan TW của các đoàn thể;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo, Website CP, Website BTC;
– Lưu: VT, PC (04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trương Chí Trung

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/10/07-2013-TT-BTC.doc

Trả lời