Thông báo thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi trụ sở chính khác quận/huyện, tỉnh/thành phố do người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thông báo.

 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ……)

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……………………

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ……………………….……………………….…………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………………………….………………………

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……………..…..cấp ngày ………………..…

Địa chỉ trụ sở chính: ………………..……………………….……………………….………………………

2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật:…………………………………….………………………….

Sinh ngày: …………………………….…. Dân tộc: ………………….………… Giới tính: ……………..

Quốc tịch: …………………………………………….……………………….……………………….………

CMND số …………………………….… Do Công an …….……………………….cấp ngày ……..……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………….…………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………….………………………………………………

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:

1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:
……………………………………………………………………………………….………………………………….

Thời điểm thực hiện thay đổi: Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Doanh nghiệp cam kết sửa đổi điều lệ trong các mục tương ứng trên.

Doanh nghiệp cam kết:

– Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 Kèm theo thông báo:…………………..……………………….………………………………….

……….., ngày …….. tháng ……… năm ……..

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang10/30/Thong_Bao_Thay_Doi_Noi_Dung_Dang_Ky_Kinh_Doanh.pdf

Trả lời