Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ là sổ kế toán dùng để theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh và giá thành sản phẩm trong kỳ để làm căn cứ tính chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ… Biểu mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC.

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Tháng …. năm ….

Tên sản phẩm, dịch vụ: …………………………………………………………………….

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang10/16/The_Tinh_Gia_Thanh_San_Pham_Dich_Vu.pdf

Trả lời