Tất cả các lệnh trong Auto CAD

Tất cả các lệnh trong Auto CAD

STT

Phím tắt Tên lệnh Mục đích 1 3A 3DARRAY T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän 2 3DO 3DORBIT   3 3F 3DFACE T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu 4 3P 3DPOLY T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong kh«ng gian 3 chiÒu A 5 A ARC VÏ cung trßn 6 ADC ADCENTER   7 AA AREA TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi t­îng hay vïng ®­îc x¸c ®Þnh 8 AL ALIGN Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi t­îng ®Ó c¨n chØnh c¸c ®èi t­îng kh¸c b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp hîp ®iÓm 9 AP APPLOAD §­a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ c¸c tr×nh øng dông ARX 10 AR ARRAY T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi t­îng ®­îc chän 11 ATT ATTDEF T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh 12 -ATT -ATTDEF T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block 13 ATE ATTEDIT HiÖu chØnh  thuéc tÝnh cña Block B 14 B BLOCK T¹o Block 15 BO BOUNDARY T¹o ®a tuyÕn kÝn 16 BR BREAK XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

 

Link download : http://cdn06.rada.vn/data/file/2014/Thang10/18/cac-lenh-trong-auto-cad.pdf

Trả lời