Subrosa

Subrosa là ứng dụng nhỏ có thể giúp người dùng lưu mật khẩu trong một tập tin. Nó cũng cho phép tạo mật khẩu bằng cách sử dụng ký tự ngẫu nhiên.Subrosa sử dụng thuật toán mã hóa Blowfish để người dùng có thể giữ các mật khẩu an toàn trong một tập tin. Nó cũng có thể được sử dụng để lưu trữ mã số, iTunes hay bất kỳ mã số mã khác.

Link download : http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=175983t=4i=1

Trả lời