Screem for Linux

Trong linux có 3 chương trình thường xuyên dùng để soạn thảo web là : Screem, Bluefish(trên nền Gnome) và Quanta Plus(trên nền KDE).
Nếu bạn sử dụng Gnome thì nên sử dụng Screem. Nó nhanh, đơn giản và rất mạnh, chỉ cần cài đặt các thư viện. Không giống như hầu hết các trang web khác/ trình soạn thảo HTML SCREEM không cung cấp hiển thị WYSIWYG và Screeem không có tất cả các thứ mà bạn muốn.

Link download : http://sourceforge.net/settings/mirror_choices?projectname=screemfilename=screem-dev/0.17.1/screem-0.17.1.tar.gz

Trả lời