Quyết định số 2006/QĐ-TTG

Quyết định số 2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng. 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng
——————– 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 8694/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 9 năm 2009 về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ của Học viện Biên phòng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Giám đốc Học viện Biên phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Học viện Biên phòng;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KGVX (5). M KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/13/2006-Qd-TTG.DOC

Trả lời