Quyết định số 1709/QĐ-TTG

Quyết định số 1709/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam nghỉ hưu.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty Hóa chất Việt Nam nghỉ hưu
———————

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 3192/TTr-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2008;

Để thực hiện chính sách cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1949, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 11 năm 2009.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam và ông Nguyễn Ngọc Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/07/1709-QD-TTG.DOC

Trả lời