Quyết định số 1708/QĐ-TTG

Quyết định số 1708/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm ông Tạ Quang Bửu giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Tạ Quang Bửu giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
———————

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 79/TTr-BXD ngày 07 tháng 9 năm 2009, của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 54/TTr-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Tạ Quang Bửu, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và ông Tạ Quang Bửu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/07/1708-QD-TTG.DOC

Trả lời