Quick Player

Với Quick Player bạn có thể chơi tất cả các tập tin âm thanh, tạo danh sách nhạc, quản lý các tập tin media một cách dễ dàng. Quick Player sẽ giúp bạn chơi tất cả các file media, tạo, chỉnh sửa và mở các file nhạc, tìm kiếm các tập tin media hoặc chơi các đĩa CD.

Các file nhạc Quick Player sẽ chơi:

  • Video (*.avi; *.mpeg; *.mpg; *.m1v; *.wmv; *.asf; *.asx; *.qt; *.mov; *.mpe; *.mpa; *.m2v *.mpg)
  • Audio (*.mp1; *.mp2; *.mp3; *.ogg; *.wma; *.asf; *.wav; *.mid; *.rmi; *.mod; *.s3m; *.xm; *.it)
  • Images (*.Jpg; *.jpeg; *.Gif; *.Bmp)

Link download : http://download2.rada.vn/Data/Soft/2014/06/19/Quickplayer2010.zip

Trả lời