Phiếu đề nghị mượn hồ sơ

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Phiếu đề nghị mượn hồ sơ được thực hiện theo đúng quy trình quản lý hồ sơ của đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu. Sau khi làm đơn đề nghị, đơn vị cung cấp có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận cho mượn với lý do nào đó được cập nhật.

PHIẾU ĐỀ NGHỊ MƯỢN HỒ SƠ

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị đơn vị:……………………………………………………………………………………………………..

Vui lòng cho mượn những tài liệu – hồ sơ sau:……………………………………………………………..

Phiu  ngh mn h s

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP                                            Ngày …… tháng …… năm 200…
□ Chấp nhận □ Không chấp nhận                                                           ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
Lý do không chấp nhận:……………………….

………………………………………………………

……………………………………………………….

         Ngày …… tháng …… năm 200…
                    ĐƠN VỊ CUNG CẤP

Tình trạng tài liệu – hồ sơ khi trả: □ Chấp nhận □ Không chấp nhận

Ý kiến khác:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                             Ngày …… tháng …… năm 200…
ĐƠN VỊ CUNG CẤP                                                                         ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang12/05/Phieu_De_Nghi_Muon_Ho_So.pdf

Trả lời