Password Partner

Password Partner là một chương trình miễn phí mà bạn có thể sử dụng và chia sẻ tự do. Khi bạn nhận được một tên truy cập và mật khẩu mới, hãy nhập vào Password Partner để lưu trữ nó.

Bạn có thể sao lưu dữ liệu mật khẩu của bạn hoặc in nó ra giấy để giữ an toàn. Bạn có thể copy và paste tên nhận dạng và mật khẩu từ màn hình Password Partner ngay vào trình duyệt của bạn. Bạn thậm chí có thể click vào ngay trang web URL trong trang web Password Partner để đăng nhập vào trang web.

Link download : http://www.passwordpartner.com/files/pw.exe

Trả lời