Office Auto Backup

Office Auto Backup là công cụ tự động sao lưu dữ liệu trong các ứng dụng của Microsoft Office:

  1. Microsoft Word.
  2. Microsoft Excel.
  3. Microsoft Powerpoint.
  4. Microsoft Visio.
  5. Microsoft Publisher.
  6. Microsoft Project.

Cơ chế thực hiện:

Khi đóng hoặc mở một file/tệp tin bất kỳ chương trình sẽ tự động sao lưu/copy một bản ra một thư mục đã được xác định trước.
Để thay đổi các thiết lập ngầm định, hãy chạy chức năng “Setting” trong menu của chương trình.

Sau khi cài đặt, mở các ứng dụng Office, các chức năng của “Office Auto Backup” sẽ nằm trong menu của ứng dụng như sau:

+ Với Office 2007 trở lên. Menu “Office Auto Backup” nằm trong tab ribbon“Review”.

Office Auto Backup

+ Với Office 2003 trở về trước. Menu “Office Auto Backup” nằm trong menu “File”.

Office Auto Backup

Theo Bluesofts

Link download : http://bluesofts.net/Products/AddIns/OfficeAutoBackup/OfficeAutoBackup.exe

Trả lời