MultiSystem For Linux

Multisystem là công cụ tuyệt vời được tạo ra bởi LiveUSB.info, hoạt động giống như phần mềm MultiBootISOs USB dựa trên Windows, nhưng được tạo ra để sử dụng trong Linux.

Nó cũng sử dụng Grub2 thay vì Grub Legacy, và có thể chạy từ bên trong Ubuntu Linux để tạo ra một Custom Multiboot UFD có chứa Bootable Live Linux Distributions.

MultiSystem For Linux

Tuyết Mai

Link download : http://liveusb.info/multisystem/install-depot-multisystem.sh.tar.bz2

Trả lời