Một số cấu trúc viết lại câu trong Tiếng Anh

Một số cấu trúc viết lại câu trong Tiếng Anh

Các Trường Hợp Viết Lại Câu

Dùng 1 cấu trúc nào đó trong tiếng anh

Dùng dạng khác của từ

Chuyển từ chủ động sang bị động

Chuyển từ câu trực tiếp sng gián tiếp

Các trường hợp về đảo ngữ…Chú ý khi viết lại câu

Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với cau đã cho.

Chú ý về ngữ pháp : câu được viết lại phải đúng về ngữ pháp.

Chú ý về nghĩa của câu sau khi viết phải không đổi so với câu ban đầuPhương pháp học dạng bài này

Phương pháp : sưu tập và làm càng nhiều mẫu câu càng tốt, sau đó đọc đi đọc lại nhiều lần cho thuộc lòng. Một số dạng bài cơ bản

1. It takes sb khoảng thời gian to do sth= sb spend khoảng thời gian doing sth

VD: it took her 3 hours to get to the city centre.= she spent 3 hours getting to the city centre.

2. Understand = tobe aware of

VD: do you understand the grammar structure?= are you aware of the grammar structure?

3. Like = tobe interested in = enjoy = keen on

VD: she likes politics = she is interested in politics

4. Because + clause = because of + N

VD: he can’t move because his leg was broken= he can’t move because of his broken leg

Một số dạng bài cơ bản

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N

VD: although she is old, she can compute very fast= Despite / In spite of her old age, she can compute very fast

6. Succeed in doing sth = manage to do sth

VD: we succeeded in digging the Panama cannel= we managed to dig the Panama cannel

Các mẫu câu thường gặp

7. Cấu trúc : …..too + adj (for sb) to do sth : quá để làm gì

VD: my father is too old to driveso + adj + that Clause = it is such a/ an N that: quá đến nỗi mà

VD: she is so beautiful that everybody loves her.= it is such a beautiful girl that everybody loves her.Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì

VD: This car is enough safe for him to drive

VD: The policeman ran quickly enough to catch the robberMột số dạng bài cơ bản

8. Cấu trúc : prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì

VD: I’prefer you (not) to smoke here I’d rather you (not) smoked here

9. Prefer doing sth to doing sth : thích làm gì hơn làm gì

Would rather do sth than do sth

VD: She prefers staying at home to going out

She’d rather stay at home than go out

10. Can = tobe able to = tobe possible

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang10/28/mot-so-cau-truc-viet-lai-cau-trong-tieng-anh.pdf

Trả lời