McAfee Stinger

Stinger là phần mềm miễn phí, được sử dụng để phát hiện và diệt virus. Nó không thay thế cho phần mềm chống virus, mà là công cụ hỗ trợ các quản trị viên và người dùng khi hệ thống nhiễm virus.

Stinger sử dụng công nghệ quét tiên tiến để quét các tập tin .DAT trong thời gian ngắn. Nó sẽ phát hiện và loại bỏ mối đe dọa được liệt kê trên “Virus List” trong ứng dụng Stinger.

McAfee Stinger

Stinger có thể phát hiện và loại bỏ những mối đe dọa như:

 • BackDoor-ALI
 • BackDoor-AQJ
 • BackDoor-AQJ.b
 • BackDoor-CEB
 • BackDoor-CEB!bat
 • BackDoor-CEB!hosts
 • BackDoor-CEB.b
 • BackDoor-CEB.c
 • BackDoor-CEB.d
 • BackDoor-CEB.dll
 • BackDoor-CEB.dr
 • BackDoor-CEB.e
 • BackDoor-CEB.f
 • BackDoor-CEB.sys
 • BackDoor-CFB
 • BackDoor-JZ
 • BackDoor-JZ.dam
 • BackDoor-JZ.dr
 • BackDoor-JZ.gen
 • BackDoor-JZ.gen.b
 • Bat/Mumu.worm
 • Downloader-DN.a
 • Downloader-DN.b
 • Exploit-DcomRpc
 • Exploit-DcomRpc.b
 • Exploit-DcomRpc.dll
 • Exploit-Lsass
 • Exploit-Lsass.dll
 • Exploit-MS04-011
 • Exploit-MS04-011.gen
 • HideWindow
 • HideWindow.dll
 • IPCScan
 • IRC/Flood.ap
 • IRC/Flood.ap.bat
 • IRC/Flood.ap.dr
 • IRC/Flood.bi
 • IRC/Flood.bi.dr
 • IRC/Flood.cd
 • NTServiceLoader
 • ProcKill
 • PWS-Narod
 • PWS-Narod.dll
 • PWS-Narod.gen
 • PWS-Sincom
 • PWS-Sincom.dll
 • PWS-Sincom.dr
 • W32/Anig.worm
 • W32/Anig.worm.dll
 • W32/Bagle
 • W32/Bagle!eml.gen
 • W32/Bagle!pwdzip
 • W32/Bagle.ad!src
 • W32/Bagle.dldr
 • W32/Bagle.dll.dr
 • W32/Bagle.eml
 • W32/Bagle.fb!pwdzip
 • W32/Bagle.fc!pwdzip
 • W32/Bagle.fd!pwdzip
 • W32/Bagle.fe!pwdzip
 • W32/Bagle.fm.dldr
 • W32/Bagle.gen
 • W32/Bagle@MM!cpl
 • W32/Blaster.worm
 • W32/Blaster.worm.k
 • W32/Bropia.worm
 • W32/Bugbear
 • W32/Bugbear.a.dam
 • W32/Bugbear.b!data
 • W32/Bugbear.b.dam
 • W32/Bugbear.gen@MM
 • W32/Bugbear.h@MM
 • W32/Bugbear@MM
 • W32/Deborm.worm.ah
 • W32/Doomjuice.worm
 • W32/Dumaru
 • W32/Dumaru.ad@MM
 • W32/Dumaru.al.dll
 • W32/Dumaru.dll
 • W32/Dumaru.eml
 • W32/Dumaru.gen
 • W32/Dumaru.gen@MM
 • W32/Dumaru.w.gen
 • W32/Elkern.cav
 • W32/Elkern.cav.c
 • W32/Elkern.cav.c.dam
 • W32/Fizzer
 • W32/Fizzer.dll
 • W32/FunLove
 • W32/FunLove.apd
 • W32/Gaobot.worm
 • W32/Harwig.worm
 • W32/IRCbot
 • W32/IRCbot.worm
 • W32/IRCbot.worm.dll
 • W32/Klez
 • W32/Klez.dam
 • W32/Klez.eml
 • W32/Klez.gen.b@MM
 • W32/Klez.rar
 • W32/Korgo.worm
 • W32/Lirva
 • W32/Lirva.c.htm
 • W32/Lirva.eml
 • W32/Lirva.htm
 • W32/Lirva.txt
 • W32/Lovgate
 • W32/Mimail
 • W32/Mimail.c@MM
 • W32/Mimail.c@MM
 • W32/Mimail.i!data
 • W32/Mimail.q@MM
 • W32/MoFei.worm
 • W32/MoFei.worm.dr
 • W32/Mumu.b.worm
 • W32/Mydoom
 • W32/Mydoom!bat
 • W32/Mydoom!ftp
 • W32/Mydoom.b!hosts
 • W32/Mydoom.dam
 • W32/Mydoom.t.dll
 • W32/Mytob
 • W32/Mytob.gen@MM
 • W32/Mytob.worm
 • W32/MyWife
 • W32/MyWife.dll
 • W32/MyWife@MM
 • W32/Nachi!tftpd
 • W32/Nachi.worm
 • W32/Netsky
 • W32/Netsky.af@MM
 • W32/Nimda
 • W32/Nimda.dam
 • W32/Nimda.eml
 • W32/Nimda.gen@MM
 • W32/Nimda.htm
 • W32/Pate
 • W32/Pate!dam
 • W32/Pate.dam
 • W32/Pate.dr
 • W32/Polip
 • W32/Polip!mem
 • W32/Polybot
 • W32/Polybot.bat
 • W32/Sasser.worm
 • W32/Sasser.worm!ftp
 • W32/Sdbot
 • W32/Sdbot!irc
 • W32/Sdbot.bat
 • W32/Sdbot.cli
 • W32/Sdbot.dll
 • W32/Sdbot.dr
 • W32/Sdbot.worm
 • W32/Sdbot.worm!ftp
 • W32/Sdbot.worm.bat.b
 • W32/Sdbot.worm.dr
 • W32/Sdbot.worm.gen
 • W32/Sdbot.worm.gen.a
 • W32/Sdbot.worm.gen.b
 • W32/Sdbot.worm.gen.c
 • W32/Sdbot.worm.gen.d
 • W32/Sdbot.worm.gen.e
 • W32/Sdbot.worm.gen.q
 • W32/Sober
 • W32/Sober!data
 • W32/Sober.dam
 • W32/Sober.eml
 • W32/Sober.f.dam
 • W32/Sober.g.dam
 • W32/Sober.q!spam
 • W32/Sober.r.dr
 • W32/Sober.r@MM
 • W32/Sobig
 • W32/Sobig.dam
 • W32/Sobig.eml
 • W32/Sobig.f.dam
 • W32/Sobig.gen@MM
 • W32/Spybot.worm
 • W32/SQLSlammer.worm
 • W32/Swen
 • W32/Swen@MM
 • W32/Yaha.eml
 • W32/Yaha.gen@MM
 • W32/Yaha.y@MM
 • W32/Yaha@MM
 • W32/Zafi
 • W32/Zafi.b.dam
 • W32/Zindos.worm
 • W32/Zotob.worm
 • W32/Zotob.worm!host

Enhanced Detections đã được sửa đổi trong phiên bản này. Enhanced Detections bao gồm những mối đe dọa mới, tối ưu hóa hiệu suất, và sửa chữa những phát hiện không chính xác.

Những mối đe dọa mới:

 • FakeAlert-Rena.bk
 • FakeAlert-Rena.bl
 • Generic Downloader.ko
 • Generic FakeAlert.gg.gen.a

Enhanced Detections:

 • Downloader-BMN.gen.f
 • FakeAlert-Rena.bh
 • FakeAlert-SecurityTool.bt
 • FakeAlert-SysDef.b
 • Generic Downloader.io
 • Generic Downloader.kp
 • Generic FakeAlert.ama
 • W32/Autorun.worm.aabc
 • W32/Autorun.worm.g
 • W32/Autorun.worm.g!0BE8F32E

Hướng dẫn Cách cài đặt và sử dụng “Stinger”:

1. Lựa chọn nơi lưu tập tin đến một vị trí thuận tiện trên máy tính của bạn, chẳng hạn như Destop folder.

McAfee Stinger
 

2. Khi tải về hoàn tất, chuyển đến thư mục chứa file Stinger đó rồi cài đặt.

 McAfee Labs Stinger

3. Giao diện Stinger sẽ hiện ra.

4. Click vào nút Add hoặc Browse để thêm vào thư mục/ổ để quét. Ổ C: sẽ mặc định được quét.

5. Click Scan Now để bắt đầu quét thư mục/ổ đã chọn.

6. Stinger sẽ sữa lỗi tất cả những file nhiễm virus được phát hiện.

7. Để chạy chức năng Artemis Technology trong Stinger, click vào preferences và chọn mức độ. Khi bạn chọn “High” hoặc “Very High“, McAfee Labs sẽ khuyên bạn nên thiết lập hoạt động “On virus detection” tới phần “Report only” cho lần quét đầu tiên.

McAfee Stinger

Đặng Hương

Link download : http://downloadcenter.mcafee.com/products/mcafee-avert/Stinger/Stinger.exe

Trả lời