Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Download.com.vn xin giới thiệu Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình được lập căn cứ trên Luật xây dựng và các nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:……(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)……

– Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

– Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Căn cứ Thông tư số ….. ngày … tháng … năm ….. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

– Căn cứ (pháp lý khác có liên quan);

(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sau:

1. Tên dự án:…………………………………………………………………………………………………………….

2. Tên chủ đầu tư:………………………………………………………………………………………………………

3. Địa điểm xây dựng:………………………………………………………………………………………………….

4. Diện tích sử dụng đất:………………………………………………………………………………………………

5. Tổng mức đầu tư của dự án:………………………………………………………………………………………

6. Nguồn vốn đầu tư:…………………………………………………………………………………………………….

7. Hình thức quản lý dự án:……………………………………………………………………………………………

8. Thời gian thực hiện dự án:………………………………………………………………………………………….

9. Những kiến nghị:……………………………………………………………………………………………………….

(Gửi kèm theo Tờ trình này là Hồ sơ dự án và các văn bản pháp lý có liên quan).

Người đại diện của chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang11/01/To_Trinh_Tham_Dinh_Du_An_Dau_Tu.pdf

Trả lời