Mẫu thư mời

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI[1]

Kính gửi: Ông (Bà)………………………………………………………..

Ngày…..tháng……năm……., Chủ tịch ủy ban nhân dân quận (huyện)……./thành phố có Quyết định số:___/___ phê duyệt bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số:…. đường:……….phường (xã, thị trấn):…………….. quận (huyện):……………

Để hoàn tất việc bán nhà, kính mời Ông/Bà …..………………………đến ký hợp đồng mua nhà ở:

– Thời gian:…………………………………………………………………………………

– Địa điểm:…………………………………………………………………………………

– Cán bộ tiếp:……………………………………………………………………………..

Khi đi Ông/Bà……………………………….vui lòng mang theo toàn bộ hồ sơ nhà có liên quan, biên nhận hồ sơ và thư mời này.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/Thumoi.doc

Trả lời