Mẫu thông báo về việc rút kháng cáo

THÔNG BÁO
Về việc rút kháng cáo (kháng nghị)


TOÀ ……………………………..

Căn cứ vào Điều 236 của Bộ luật tố tụng hình sự,

Thông báo cho:(2)………………………………….được biết như sau:

Ngày…….tháng…… năm………,………………………………….

Có đơn kháng cáo (văn bản kháng nghị số…..) với nội dung…………………..(3)

Ngày……. tháng…… năm………, người kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị) đã có văn bản về việc rút kháng cáo (kháng nghị).

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/TB-viec-rut-khagcao.doc

Trả lời