Mẫu Quyết định của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh).

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện,
Địa điểm kinh doanh
(trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)
______________________

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN………………

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

– Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh

– Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

– Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số….. ngày…/./.

– Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau:

1………………………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời gian thực hiện……………………………………………………………………………..

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang10/24/Quyen_Dinh_Cong_Ty_TNHH_Mot_Thanh_Vien.pdf

Trả lời