Mẫu quyết định cử đi đào tạo

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu quyết định cử đi đào tạo được lập căn cứ vào nhu cầu cần thiết cũng như nguyện vọng của cá nhân và đề nghị của Trưởng phòng tổ chức nhân sự, quyết định cử nhân viên đi học tại cơ sở nào đó.

QUYẾT ĐỊNH

V/v cử đi đào tạo

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY…………………………………………

–  Căn cứ quyết định số …/QĐ-….v/v bổ nhiệm Tổng giám đốc, ngày …………;

–  Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc theo điều lệ công ty;

–  Xét đề nghị của Trưởng phòng TCHCNS;

                                                                                     QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Đồng ý cử ông (bà,cô)…………….…..là…………… tham dự lớp ………….…….tại………từ ngày…/…/20…..đến ngày …/…./20…

Điều 2.  Ông(bà, cô)…………………..được thanh toán kinh phí ………..………. sau khi nộp kết quả học tập và phiếu thu về Phòng TCHCNS, Phòng Kế toán – Tài chính.

Điều 3.  Các đơn vị chức năng liên quan và ông (bà, cô )…………………..chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.      

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang11/21/Quyet_Dinh_Ve_Viec_Cu_Di_Dao_Tao.pdf

Trả lời