Mẫu quá trình đóng BHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số sổ BHXH: …………………

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH

Họ và tên: ………………………………………………….. Nam (nữ) ………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ:………………………………………

Cơ quan, đơn vị: …………………………………………………………………………

Thường trú tại: ……………………………………………………………………………

Chết ngày…………………… ngày ………… tháng …………. năm……

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/QuatrinhdongBHXH.doc

Trả lời