Mẫu phương án kinh doanh lữ hành quốc tế

PHƯƠMG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH

1. Phạm vi kinh doanh lữ hành

2. Kế hoạch kinh doanh trong ba năm đầu

a. Thị trường mục tiêu theo phạm vi kinh doanh:……………………;

b. Loại hình du lịch dự kiến phục vụ khách;

c. Biện pháp đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho khách du lịch trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;

d. Biện pháp bảo vệ môi trường, bản sắc văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc khi thực hiện chương trình du lịch.

3. Tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh

– Sơ đồ bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành;

– Số lượng cán bộ, nhân viên trong đó tỷ lệ cán bộ, nhân viên có nghiệp vụ lữ hành;

– Số lượng và danh sách hướng dẫn viên đã có thẻ hướng dẫn viên du lịch.

4. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh (trang thiết bị văn phòng, phương tiện vận chuyển và các trang thiết bị khác)

5. Dự kiến kết quả kinh doanh trong ba năm đầu:

– Lượng khách (chia theo đối tượng khách):…………………

– Doanh thu:…………………

– Lợi nhuận trước thuế:…………………

– Lợi nhuận ròng (sau thuế):…………………

– Nộp ngân sách:…………………

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang11/14/Phuongkinhdoanhluhanh.doc

Trả lời