Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn là văn bản ghi nhận một số nội dung trong đại hội công đoàn cơ sở nêu rõ kết quả hoạt động trong thời gian qua và vạch ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

 Cơ quan …………………………………….

Nhiệm kỳ 2008 – 2010

Ngày …………….cơ quan ………………..tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ ………

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Công đoàn cơ quan ……… nhiệm kỳ ……, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ…………………….

Đại hội cũng đã nghe các đại biểu góp ý kiến bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; Đại hội trân trọng và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, của Công đoàn cấp trên.

Đại hội đã thống nhất  Nghị quyết như sau:

NGHỊ QUYẾT:

1- Nhất trí báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ ……, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ ………….

2- Mục tiêu phấn đấu cụ thể:

* Phấn đấu đạt kết quả thi đua năm sau cao hơn năm trước.

* 100% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “Đoàn viên Công doàn phấn đấu tốt”, trong đó có từ  …… đến …….% đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”.

*……..% nữ đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

* …… đến ……..% cán bộ công chức đạt danh hiệu “Người cán bộ công chức Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”.

* …….% tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn tiên tiến”, trong đó có từ …… đến …….% đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”.

* Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

3- Đại hội đã bầu ra …….. đồng chí đủ tiêu chuẩn vào BCH Công đoàn cơ quan …… kê nhiệm kỳ …………..

4- Đại hội giao cho BCH Công đoàn nhiệm kỳ ……….. căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang11/08/Nghi_Quyet_Dai_Hoi_Cong_Doan.pdf

Trả lời