Mẫu lý lịch cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————–

LÝ LỊCH CÁ NHÂN
(Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài)

Họ và tên:……………………Giới tính :………

Ngày, tháng, năm sinh : ……………………….

Nơi sinh : ……………………………………………………………………………………….

Dân tộc :…………………………Quốc tịch :……………………………………………….

Nghề nghiệp : …………………………………………………………………………………

Nơi công tác : …………………………………………………………………………………

Quê quán : …………………………………………………………………….

Nơi cư trú : ……………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế……………………………

Số…………………………………………………………………………………………………

Nơi cấp :………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm cấp :……………………………………………………………………..

HOÀN CẢNH CÁ NHÂN

1. Đã làm gì, ở đâu từ năm 15 tuổi đến nay :……………………………………..

2. Tình trạng hôn nhân cho đến nay (nếu đã từng kết hôn thì ghi rõ họ tên, nơi cư trú của người đã kết hôn trước đây, lý do chấm dứt hôn nhân)………………………………………………………………………………..

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/LLCanhan.doc

Trả lời