Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—– *** —–

Hà Nội, ngày …… tháng …. năm 20…

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LÝ DÀI HẠN

Bên A (Bên yêu cầu dịch vụ) CÔNG TY ……………….

Do Ông/Bà:……………………………Giám đốc Công ty làm đại diện

Địa chỉ: ……………………………………

Điện thoại: (04) ……………………….

Fax: (04) ……………………………..

Email: ………………………………..

Bên B (Bên thực hiện dịch vụ) CÔNG TY …………………..

Do Ông/Bà:……………………………Giám đốc Công ty làm đại diện

Địa chỉ: …………….

Điện thoại: (04) ………………

Fax: (04) ……………..

Email: …………………………

Cùng nhau thoả thuận ký kết Hợp đồng với những điều khoản sau:

Điều 1 – Mục đích hợp đồng

1. Theo yêu cầu của Bên A, Bên B nhận tư vấn và trợ giúp pháp lý dài hạn cho Bên A với các công việc cụ thể sau:

1.1 Cung cấp văn bản pháp quy (Nghị định, quyết định, thông ty, quy chế) liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

1.2 Tư vấn cách hành xử của doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước (Với các Bộ, Sở chuyên ngành, cơ quan chủ quản, Thanh tra, Quản lý thị trường, Tòa án, Viện kiểm sát, công an và chính quyền địa phương) và với các đối tác, bạn hàng trong quan hệ kinh doanh.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/08/HDdichvuphaply.doc

Trả lời