Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng cầm cố tài sản được ban hành kèm theo Quyết định 123/2005/QĐ-UBND ra ngày 15 tháng 07 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***——–

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN

Tại Phòng Công chứng số…………thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện Công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có

Bên cầm cố tài sản (sau đây gọi là bên A):

Ông(Bà):…………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày…………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………….cấp ngày…….tháng…….năm……..tại ……………………………..

Hộ khẩu thường trú (truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi Đăng ký tạm trú): ………….

Có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………… cấp ngày…………………. tại …………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………

Cùng vợ là bà: ……………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: cấp ngày ………………..tại ………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………….

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ:………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………… cấp ngày…………………. tại …………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………… cấp ngày…………………. tại …………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………… cấp ngày…………………. tại …………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..
ngày ……………….do ……………………………………………………..lập

3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức:: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở:: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Quyết định thành lập số: ngày tháng năm do cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………….ngày……. tháng……….năm…… do ……………cấp.

Số Fax:………………………………………………………….. Số điện thoại:……………………………………………..

Họ và tên người đại diện:……………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: : ……………………………..cấp ngày: ………………………….. tại: …………………….

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………………………….………………..
ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

Bên A                                                                                                           Bên B
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                                   (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://server1.rada.vn/data/file/2014/Thang10/20/Hop_Dong_Cam_Co_Tai_San.pdf

Trả lời