Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————–

GIẤY THỎA THUẬN VỀ VIỆC CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI

Chúng tôi/Tôi là:………………………………………………………

Cha mẹ đẻ/Người giám hộ có tên dưới đây:

(Tên Cơ sở y tế/Cơ sở nuôi dưỡng): …………………………………..

Người đại diện: …………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ………………………………..

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/Giaythoathuan-chotrelamconnuoi.doc

Trả lời