Mẫu giấy biên nhận tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại…………., Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:…………………

Số chứng minh thư: …………..Ngày cấp:………….Nơi cấp: ………….

Địa chỉ:…………………………………………….…………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….…………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………….………………………………

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là : BÊN B): Ông (Bà):…………………

Số chứng minh thư: ……………..Ngày cấp:……….Nơi cấp: ………….

Đại chỉ: ………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………….……………………………

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản Số:………….được lập ngày…..tháng…..năm 2010 tại………………….Ông/Bà:………..……

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………VNĐ (viết bằng chữ:……..….).

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/Giaybiennhantien2.doc

Trả lời