Mẫu giấy bảo lãnh

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy bảo lãnh dùng cho công dân Việt Nam hoặc đại điện Hội đoàn của người Việt Nam bảo lãnh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

……….., ngày ……tháng……..năm…….

GIẤY BẢO LÃNH

Người bảo lãnh (công dân Việt Nam hoặc đại diện Hội đoàn của người Việt Nam):

Họ tên: …………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………….. Nam:…………. Nữ: ………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cư trú hiện nay: …………………………………Số điện thoại: …………………………………………..

Số Giấy chứng minh nhân dân Việt Nam/ Số hộ chiếu:…………………………………………………………

Cơ quan cấp: …………………………………………. ngày cấp: ……………………………(bản sao kèm theo)

* Với người đại diện của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài, ngoài những mục trên, cần điền thêm:

– Tên Hội đoàn: ……………………………………………………………………………………………………………

– Chức vụ của bản thân trong Hội đoàn: …………………………………………………………………………….

Xin bảo lãnh người có tên dưới đây là người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

Họ tên (trong hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của người nước ngoài):……………………………………..

Họ tên khác (nếu có): …………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………… Nam:………………. Nữ: …………….…………..

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ cư trú hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng minh nhân dân Việt Nam/ Số hộ chiếu:…………………………………………………………….

Cơ quan cấp: ………………………………………………………. ngày cấp: ………………………………………….

Những vấn đề cần trình bày thêm nếu có:……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

         …………….. , ngày …….. tháng ……… năm………..

Người bảo lãnh
(ký, ghi rõ họ tên)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang10/28/Giay_Bao_Lanh.pdf

Trả lời