Mẫu đơn và cam kết khi đi học trong nước

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin đi học và cam kết thực hiện nghĩa vụ viên chức được cử đi học trong nước của cán bộ, giáo viên trong các trường tham gia khóa học đào tạo để nâng cao bồi dưỡng kiến thức sau khi có quyết định nhập học hoặc đỗ đạt.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

ĐƠN XIN ĐI HỌC VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN
NGHĨA VỤ VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC TRONG NƯỚC
 

Kính gửi: – Ban Giám hiệu Trường ………………;
               – Phòng Tổ chức – Hành chính.
               – Thủ trưởng Khoa / Phòng / Ban……………

Tên tôi: ……….………………..……………………SHCC:………….………………..…………….

Ngày sinh:…………………..………………..………………..………………..………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………

Hiện nay, tôi đã trúng tuyển (Đại học/Đại học văn bằng 2/Thạc sĩ/Tiến sĩ): ……………..

tại:..………………..………………..………………..………………..………………..……………….

Cơ sở đào tạo:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….

Ngành học:……………………………………………………………………………………………….

Thời gian học: …………năm (từ tháng………/………đến tháng………/………)

Học phí cả khóa đào tạo (dự kiến):………………………………………………………………….

(Bằng chữ: …………………………………………………….)

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu và quý đơn vị xem xét cấp quyết định cử đi học sau đại học trong nước để tôi được hưởng các chế độ của nhà trường.

Sau khi nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức của Trường được cử đi đào tạo; nếu được chấp thuận, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong đơn vị và nhà trường;

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập;

3. Có ý thức trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định của cơ sở đào tạo;

4. Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, tôi xin chấp hành theo sự phân công của đơn vị/nhà trường, phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác;

5. Công tác ổn định tại đơn vị được phân công công tác ít nhất 5 năm đối với chương trình đào tạo Tiến sĩ, 3 năm đối với chương trình đào tạo Thạc sĩ và tương đương trở xuống,  sau khi kết thúc khóa đào tạo;

6. Trong thời gian được cử đi đào tạo, nếu tôi tự ý bỏ học hoặc khi được phân công công tác tự ý bỏ việc hay đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc hoặc không tiếp tục nhận kinh phí đào tạo thì phải chịu trách nhiệm bồi thường lại toàn bộ các khoản kinh phí đào tạo đã nhận trong quá trình đào tạo.

Tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trên. Nếu vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các quy định hiện hành./.

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang11/14/Mau-cam-ket-di-hoc-trong-nuoc.pdf

Trả lời