Mẫu D01-TS: Đơn đề nghị đổi thẻ BHYT

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số D01-TS: Đơn đề nghị được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………………

– Tôi tên là (viết chữ in hoa có dấu):………………………………………………………………………..

– Mã số quản lý:………………………………………………………………………………………………….

– Ngày tháng năm sinh: ……../……../………………, Giới tính:………………………………………….

– CMT số:………………………, nơi cấp:………………., ngày cấp: …../…../…………………………..

– Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………………

Nội dung:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ gửi kèm:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

                                         ……………., ngày ….. tháng ….. năm ……..

                                     Người đề nghị

                                    (ký, ghi rõ họ tên)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang11/01/Don_De_Nghi_Doi_The_BHYT.pdf

Trả lời