Mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN …
———***———

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ………………..

Trụ sở: ………………………………………………..

Giấy chứng nhận ĐKKD số: …… cấp ngày …./…/20… (thay đổi lần thứ …).

Tổng số cổ phần phổ thông: …… cổ phần (…..cổ phần).

Mệnh giá cổ phần: …………. VNĐ/1 cổ phần.

CỔ PHIẾU NÀY XÁC NHẬN:

Tên cổ đông: ……………….

Giới tính: …..

CMND số: ………….. cấp ngày…./…/20….. tại Công an Thành phố ……

Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký HKTT: Số….. , Phường…… 10 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh.

Số lượng cổ phần sở hữu: …….000 cổ phần (………… ngàn cổ phần).

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

Tổng mệnh giá cổ phần: ……………000.000 VNĐ (………. đồng Việt Nam).

Tỷ lệ cổ phần sở hữu: ………% cổ phần của Công ty.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/MauCophieudoctyphathanh(1).doc

Trả lời