Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Download.com.vn xin giới thiệu Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Số:…………………………

Cơ sở:………………………………………………………………………………..………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………..…… Fax: ………………..………… Email:………………..……

CAM KẾT

Áp dụng cho sản phẩm:…………………………………………………………………..……………

Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chiu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy đinh của pháp luật.

……………ngày…….tháng …..năm…..

CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên và đóng dấu)

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang11/22/Cam_Ket_Dam_Bao_Ve_Sinh_ATTP.pdf

Trả lời