Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Báo cáo tình hình và kết quả học tập được viết để gửi cấp trên của bạn sau thời gian được cử đi học tập, nghiên cứu, công tác xa.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi: ……………………………………………….

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………….

Ngày và nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………….

Nơi công tác tại : ……………………………………………………………………………………..

Nơi đến công tác (học tập) : (Ghi rõ tên cơ quan đến công tác/ học tập cùng địa chỉ; Tel; Fax; Email)

……………………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian đi công tác (học tập): ………………………………………………………………………………….

Kinh phí: ………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung (các công việc đã làm): ……………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………

TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

1. Về tư tưởng:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về chuyên môn:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về quan hệ bạn bè, công việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………., ngày …….. tháng …… năm ……….
Người báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang10/29/Bao_Cao_Tinh_Hinh_Va_Ket_Qua_Hoc_Tap.pdf

Trả lời