Mẫu Báo cáo kết quả tập sự

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Báo cáo kết quả tập sự dành cho viên chức đã hoàn thành việc tập sự tại đơn vị nào đó, hãy nêu rõ năng lực, trình độ và kết quả làm việc trong thời gian tập sự.

BÁO CÁO HẾT TẬP SỰ

(Dành cho cán bộ hết tập sự) 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian tập sự: ……………………………………………………………………………………………………………..

Cán bộ hướng dẫn tập sự: ……………………………………………………………………………………………….

1. Phẩm chất đạo đức

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Năng lực, trình độ và kết quả làm việc trong thời gian tập sự.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ý thức tổ chức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; kỷ luật, nội quy, quy định, quy chế của cơ quan.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Tham gia các công tác đoàn thể.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang10/11/Bao_Cao_Ket_Qua_Tap_Su.pdf

Trả lời