Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý…năm….

Tại ngày … tháng … năm …

Đơn vị tính:………….

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/12/BCketquahoatdongkinhdoanhniendo.xls

Trả lời